Missie en visie

De Hartenlust is een kleine, moderne school voor vmbo-t voor maximaal 400 leerlingen en is gehuisvest in een prachtig, historisch gebouw. Ons bevlogen professioneel team van medewerkers zet zich, naast uitstekend onderwijs, in voor een prima sfeer. De leerling staat bij ons centraal en alle pijlen zijn op de voorbereiding van een passende carrière gericht. Naast de cognitieve ontwikkeling van elk kind vinden wij de sociale en emotionele ontwikkeling minstens zo belangrijk: IQ en EQ in balans.

Wij staan voor:

 • een persoonlijke benadering, waarbij wij aandacht hebben voor alles wat zowel leerlingen als medewerkers nodig hebben om goed te kunnen functioneren en het beste uit zichzelf te halen;
 • een professionele werkwijze, waarbij wij streven naar doelmatigheid, efficiënt handelen en waarbij wij reflecteren op ons werk en openstaan voor feedback;
 • een toekomstgerichte instelling, waarmee wij bij de leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in het vervolgonderwijs en bij het toekomstige beroep.

De belangrijkste waarden die passen bij onze persoonlijke benadering, professionele werkwijze en toekomstgerichte instelling zijn:

 • inlevingsvermogen en hulpvaardigheid,
 • doelmatigheid en deskundigheid,
 • vernieuwingszin en ambitie.

 

Onze missie 

De Hartenlust als onderdeel van de Onderwijsgroep Dunamare is er om leerlingen zich te laten ontplooien, opdat zij in staat zullen zijn tot een zelfstandig bestaan in de maatschappij. Wij stellen ons ten doel:

 1. de leerlingen kennis en vaardigheden te verschaffen om vervolgstappen te kunnen maken in hun lerende en werkende leven. Dit doen wij door:
 • de leerlingen in vier jaar tijd te doen slagen voor het diploma;
 • het creëren van een leeromgeving, waardoor het de leerlingen mogelijk wordt gemaakt het beste uit zichzelf te halen en vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben in de 21e eeuw. Elke leerling stelt zich daarbij leerdoelen, neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en reflecteert op het resultaat.
 • de leerlingen optimaal te begeleiden bij hun leerproces. De school wil in het begeleiden een excellente school zijn.
 • recht te doen aan verschillen. Iedereen is gelijkwaardig, maar niet gelijk. In de lessen wordt dat zichtbaar in de vorm van differentiatie. De leerlingen die dat willen en kunnen (eerder) stromen door naar de havo;

2. de leerlingen maatschappelijk toe te rusten. Dit doen wij door:

 • de leerlingen op te leiden tot competente mensen die zich bewust zijn van onze democratische en maatschappelijke basiswaarden: leerlingen die met zelfvertrouwen de wereld met een open vizier tegemoet treden, respect hebben voor de ander en andere zienswijzen, die kunnen samenwerken, onderzoeken en overtuigen. Kennis te nemen van de maatschappij door het doen van maatschappelijke- en een beroepsoriënterende stages.

3. de leerlingen mogelijkheden te bieden voor hun persoonlijke vorming. Dit doen wij door:

 • de zelfstandigheid van de leerling te vergroten: wij maken met hen de beweging van geleid leren, via begeleid leren naar zelfstandig leren.
 • de brede talentontwikkeling van de leerling. Er zijn ontplooiingsmogelijkheden op het gebied van sport, cultuur en taal.
 • het organiseren van de werkweken, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen.

 

Onze visie

OP HET LEREN

Op de Hartenlust vindt het leren bij alle vakken plaats middels een herkenbare methodiek. Dit betekent alle lessen volgens eenzelfde, herkenbare basisstructuur zijn opgezet. Hierover wordt steeds met leerlingen gecommuniceerd.  Er is daarbij aandacht voor de verschillen tussen leerlingen. Het aanbod wordt afgestemd op wat de individuele leerlingen nodig hebben voor hun leerproces. Dat kan zijn:

 • tempodifferentiatie: er is aandacht voor leerlingen die sneller of minder snel door de leerstof gaan en er wordt gevarieerd in de leertijd en hoeveelheid lesstof die nodig is om de leerdoelen te bereiken.
 • niveaudifferentiatie: er is aandacht voor leerlingen die meer of minder instructie, feedback en begeleiding nodig hebben en die de wens hebben op te stromen naar de havo.

OP DE LEERLINGBEGELEIDING

De leerlingbegeleiding, voorheen ‘zorg’ geheten, moet garanderen dat alle individuele leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerlingenbegeleiding van de Hartenlust is gericht op de ondersteuning van de leerling in zijn onderwijsbehoefte, waarbij het ondersteuningsprofiel het kader is.

De ontwikkeling van de school is die naar het begeleiden van leerlingen en minder die zorgen voor leerlingen. Wanneer we uitgaan van zorg dan worden de leerbelemmeringen geproblematiseerd. De school wil meer uitgaan van de mogelijkheden van het kind en minder uitgaan van de beperkingen. Daarnaast streven wij een pro-actieve werkwijze na in plaats van reactief. Dit betekent dat ook docenten een beroep kunnen doen op het begeleidingsteam wanneer zij in de les bij een leerling stagnatie in het leren waarnemen.

OP HET GEBRUIK VAN DE ICT

Het gebruik van ICT is geen doel op zich. We dienen steeds te blijven kijken naar het gebruik van ICT in relatie tot de maatschappelijke ontwikkelingen, de 21e-eeuwse vaardigheden. Het vervolgonderwijs en het toekomstige beroep vragen om ICT-vaardige leerlingen.

Onze leerlingen zullen in toenemende mate in een technologische en een door media bepaalde omgeving leven. Daarin zal er een overvloed aan informatie beschikbaar zijn en er zullen snelle veranderingen op het gebied van de beschikbare technologische hulpmiddelen plaatsvinden. Het vermogen om door het ingewikkelde informatielandschap heen te navigeren, zowel in een persoonlijk als in een professioneel verband, vraagt van de leerlingen een breed scala aan elementaire ICT-en mediavaardigheden. Dat is de reden waarom de Hartenlustmavo het vak media al jaren op de lessentabel heeft staan en vanaf schooljaar 2019-2020 als examenvak zal aanbieden.

Wij polsen voortdurend de mogelijkheden die ICT ons biedt om het rendement van de lessen te vergroten en als middel dat kan dienen om te differentiëren.

Het gebruik door leerlingen van het ICT-gereedschap kan zich echter niet blijven beperken tot het vak media: voor alle vakken op onze school geldt, dat de ICT zal worden ingezet ter verhoging van de efficiëntie en effectiviteit van de lessen.

Leerlingen kunnen verschillen in leertempo en niveau. Met behulp van de ICT kunnen de docenten hierop inspelen. Voor leerlingen met bepaalde leerproblemen (bijv. dyslexie en dyscalculie) biedt ICT tevens een groot scala aan remediërende programma’s, waardoor het voor docenten mogelijk wordt om maatwerk aan te bieden.

OP DE SCHOOLORGANISATIE

Lesgeven is de kernactiviteit van onze school waarmee bovengenoemde visies worden vormgegeven. De schoolorganisatie is erop ingericht om dit zo goed mogelijk te faciliteren: alle medewerkers hebben een takenpakket om onze kernactiviteit zo goed mogelijk te laten verlopen.

De Hartenlust groeit naar een platte, lerende en ontwikkelgerichte organisatie met zelfsturende en zelfverantwoordelijke teams. Er wordt gewerkt met een grondhouding van vertrouwen, verantwoordelijkheid en (zelf)ontplooiing vanuit gelijkwaardigheid van posities. Taken en rollen worden uitgevoerd op basis van affiniteit, verantwoordelijkheidsgevoel en teamgeest.

Het managementteam (MT) heeft als taak om kadering aan de organisatie te geven en om het team (OP en OOP) te faciliteren en te coachen bij de uitvoering van zijn taken. Het MT vertrouwt erop, dat de mensen in het team goed in hun vak zijn, hun verantwoordelijkheid nemen en teamspelers zijn.

OP DE KWALITEIT VAN ONDERWIJS

Wij bewaken de kwaliteit van ons onderwijs systematisch en structureel. Hierbij betrekken wij niet alleen het onderwijsrendement en de kwaliteitscriteria zoals die zijn beschreven in het toezichtkader van de onderwijsinspectie, maar wij formuleren ook jaarlijks verbeterdoelen. Deze doelen worden vastgelegd in de jaarplannen die verband houden met het schoolplan. Wij stimuleren en bewaken de realisering ervan door gebruikmaking van de pdca-cyclus. Jaarlijks evalueren wij onze resultaten en handelen op basis van de te trekken conclusies. Eens in de vier jaar wordt een (nieuw) schoolplan geschreven.

Om de kwaliteit van het onderwijs dat wij verzorgen te garanderen moet het personeel zich jaarlijks (bij)scholen. In het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen van de school vindt de scholing bij voorkeur met het hele team op de eigen locatie plaats.

Het College van Bestuur van Dunamare helpt ons en ziet erop toe dat de kwaliteit wordt bewaakt en stimuleert de kwaliteitszorg, onder meer: door het monitoren van essentiële kengetallen; door het bevorderen van intercollegiale visitaties; door het vroegtijdig signaleren van behaalde resultaten en door een focus op het toezichtkader van de onderwijsinspectie. Resultaatgerichtheid neemt hierbij een centrale plaats in.

John de KoningKlaslokaal 7

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube