De Hartenlust van A-Z

Alles wat je over De Hartenlust moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op De Hartenlust mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Wie doet wat?

DIRECTIE van DE HARTENLUST

De dagelijkse schoolleiding bestaat uit de directeur, de adjunct directeur en twee teamleiders. De directie van de Hartenlustmavo (MT genoemd) draagt zorg voor de dagelijkse leiding van de school. De huidige leden van de directie van de Hartenlust zijn:

 • Dhr. A. van Waveren, directeur
 • Mw M. de Goede, adjunct-directeur
 • Mw. J.Bas, teamleider-onderbouw
 • Mw. M. van Duijn, teamleider-bovenbouw

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De huidige leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Personeelsgeleding

 • Mw. J. Bas, docent biologie / teamleider onderbouw(secretaris)
 • Dhr. M. Rensen, docent Duits en examensecretaris
 • Dhr. A. Jansen, ouder
 • Madou Elzenaar, leerling klas 3 (MR lid in opleiding
 • Iris van der Putten, leerling klas 4
 • Mw. C. Hodde, ouder

Ouder-/leerlinggeleding

 • Mw. K. Hoeijmakers, docent Engels en trajectbegeleidster
 • Dhr. S. Kee, docent Engels (voorzitter)

 

LEERLINGENRAAD 

Wordt nog gekozen

DUNAMARE

Een kleine, maar hoogwaardige faciliterende backoffice ondersteunt de scholen. Door de wijze waarop de onderwijsgroep is ingericht, is het mogelijk financieel voordeel te verkrijgen, te investeren én medewerkers op de scholen te ondersteunen. Medewerkers kunnen bovendien profiteren van elkaars kennis en ervaring: kansen worden gezamenlijk opgepakt en problemen gemeenschappelijk opgelost. Door het bundelen van de krachten is Dunamare Onderwijsgroep in staat om toegevoegde waarde te bieden aan de scholen, waardoor de leerprestaties en de vorming van de leerlingen worden verbeterd. Hier vindt u meer informatie over Dunamare Onderwijsgroep en treft u ook belangrijke documenten aan, zoals de klachtenregeling en het protocol betreffende schorsing en verwijdering.

COLLEGE VAN BESTUUR DUNAMARE ONDERWIJSGROEP

Het College van Bestuur (CvB), benoemd door de Raad van Toezicht, is eindverantwoordelijk voor de aangesloten scholen en de stichting. De huidige leden van het College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep zijn:

De Hartenlust maakt onderdeel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Deze bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (met een uitstapje naar Harlingen). Het betreft alle schoolsoorten, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Scholen die in de regio bijzondere zorg aanbieden aan leerlingen zijn vrijwel allemaal aangesloten bij Dunamare Onderwijsgroep. Zie voor meer informatie: www.dunamare.nl.

 • Albert Strijker, voorzitter
 • Henk Post , medebestuurder
Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube